Arbeidsmatige activiteiten

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) bestaan uit vrijwillige, onbezoldigde bezigheden voor personen die door een CMPPS-problematiek niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.Voor wie?

Personen, ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar, voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (CMPPS), kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten, als ze behoren tot een van de volgende categorieën:

  1. niet-werkende werkzoekenden, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, die toegeleid worden door VDAB
  2. personen met een leefloon die de toelating hebben van het OCMW om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten
  3. personen die arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en die de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds hebben gekregen om arbeidsmatige activiteiten te verrichten
  4. personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen.

Toelating vragen

Voor arbeidsmatige activiteiten voor een RVA-uitkeringsgerechtige werkzoekende moet je toelating aanvragen.

Het aanbod

De deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en demogelijkheid tot zelfontplooiing.

Erkenning begeleiders

Het Departement Welzijn en Volksgezondheid erkent de begeleiders arbeidsmatige activiteiten.

Meer informatie over de manier waarop je als organisatie een mandaat kan aanvragen voor de begeleiding van arbeidsmatige activiteiten, vind je op de website van departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

Nog vragen?

Je leest meer informatie op de website van Departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin:

Contact bij VDAB

Voor vragen kan je terecht bij de expert sociale economie uit jouw provincie

Op deze pagina