Skills Navigator

Afbeelding
Logo Interreg Vlaanderen-Nederland

 Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken.In de grensregio is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl terzelfdertijd een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills die op de arbeidsmarkt worden gevraagd nu, maar zeker naar de toekomst toe, zijn een enorme uitdaging, vandaar het belang hier aandacht voor te hebben en hierin op te leiden. 

Skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Willen we onze positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren.

De regio moet dringend beter gebruik maken van de beschikbare skills en waar nodig de skill-opbouw heroriënteren (richting 21st century skills) en versterken. Uitgangspunt is hierbij de vraagzijde en de werkgevers. Zij zijn het die de skills-mismatch het beste kunnen inschatten, maar ook hierrond meer verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Samen met het onderwijs- en opleidingsveld moeten zij de jongeren en werkzoekenden de juiste skills bijbrengen zodat zij vlot(ter) kunnen intreden op de arbeidsmarkt. Dit om in onze grensregio de ondernemingen aan de juiste, goed opgeleide, mensen te helpen, maar ook om elke jongere/werkzoekende juist te oriënteren richting een job op maat van zijn skills en een vervullende loopbaan.

Resultaten

Het project loopt tot eind juni 2021. Volgende resultaten werden al geboekt.

Welke 21st century skills heeft het werkveld in en rond de havengebieden nodig, nu en in de nabije toekomst? Dit werd onderzocht aan de hand van bestaand onderzoek, vacatures en een veldonderzoek bij werkgevers en arbeidsbemiddelaars.

Het verkennend vacatureonderzoek leert ons dat deze 21st century skills op dit moment nog niet vaak vermeld worden in de openstaande vacatures. Toch blijken ze uit het veldonderzoek belangrijk te zijn volgens werkgevers en stakeholders. Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn van belang in en rond de havengebieden in de Vlaams-Nederlandse delta:

Afbeelding
Figuur 4: Skills Navigator-model 2

 

In dit syntheserapport vind je meer informatie.

Hoe kunnen opleidingsverstrekkers en werkgevers hun studenten, werknemers en toekomstige werknemers voorbereiden op de economie van de toekomst en deze 21e eeuwse vaardigheden overbrengen? In dit rapport vind je inspirerende praktijken.

Alle documentatie rond 21e-eeuwse vaardigheden voor de havengebieden kan je bekijken op skillsnavigator.eu/21steeeuwsevaardighden.

Over werkgeversarrangementen

'Werkgeversarrangementen' zijn alle toeleidings- en opleidingsinitiatieven waar de werkgever zelf een engagement in opneemt. We zijn nagegaan welke 'good practices' er al bestaan, en hebben deze initiatieven gescoord op het vlak van kostprijs en ROI, maar ook op het vlak van schaalbaarheid, duurzame verbinding met onderwijs, integratie van 21st century skills, enzovoort. We verzamelden ruim 30 good practices in een catalogus. Je kan deze hier digitaal raadplegen.

We testen deze werkgeversarrangementen uit in verschillende regio's. Wat werkt in Rotterdam biedt namelijk vast ook kansen in Gent. De leerkansen uit een initiatief in Terneuzen kunnen van pas komen in Antwerpen. Volg de Skills Navigator sociale media op de voet, en kom meer te weten over al deze piloottrajecten!

Meer info

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.skillsnavigator.eu

Partners

 • Stad Gent (projectverantwoordelijke)
 • Stad Antwerpen
 • Rotterdam
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • gemeente Terneuzen
 • Skilliant 
 • Artesis – Plantijn Hogeschool
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen
 • Kazi nv,
 • Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie,
 • Stichting STC-Group 
 • VDAB
 • Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • Portstream b.v.

Contact

Klaas Ballegeer
klaas.ballegeer@stad.gent
M +32 (0)486 28 85 59

Interessante VDAB opleiding 21e-eeuwse vaardigheden

Een interessante VDAB-cursus die aansluit bij dit onderwerp is de online opleiding '21e-eeuwse vaardigheden'.

Tijdens de online opleiding '21e-eeuwse vaardigheden' worden 14 sleutelcompetenties behandeld die klanten nodig hebben om succesvol te zijn in de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Deze online opleiding bevat de volgende onderwerpen:

 • wat de 21e-eeuwse vaardigheden zijn
 • het belang van deze vaardigheden in een 21e-eeuwse context te begrijpen
 • jezelf voor deze vaardigheden in te schatten
 • wat je kan ondernemen (binnen het VDAB-aanbod) om je vaardigheden te ontwikkelen of te versterken

Op deze pagina