Sectorindeling beroepenclusters

Binnen VDAB hanteren we een sectoraal sturingsmodel waarbinnen zes beroepenclusters zijn afgebakend. Op die manier kan VDAB meer
gespecialiseerd te werk gaan en zich beter en sneller afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt.

De beroepenclusters koppelen we op deze pagina aan de verschillende sectoren volgens de NACE-code van de sector.

Wat is een NACE-code?

De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. De RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die om bedrijven in te delen in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes.

Lees meer over NACEBEL-codes op Statbel >

Kies een beroepencluster:

Kies een beroepencluster en bekijk hoe de sectoren zijn ingedeeld in de beroepenclusters:

Bouw en hout

 • Bouw (41 t/m 43)
  Bouw van gebouwen, weg- en waterbouw

 • Houtindustrie en vervaardiging van meubels (16 en 31)
  Incl. matrassen

 • Vervaardiging van bouwmaterialen (23)

 • Consultancy en wetenschappelijke activiteiten (7111)
  Architecten

Business support, retail en ICT

 • Groothandel en handelsbemiddeling (46)

 • Kleinhandel (47)

 • Telecommunicatie (61)
  Telefonie, kabeldistributie

 • Informaticatechnologie (62)
  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten

 • Reparatie en installatie van computers en consumentenartikelen (95)
  Reparatie van computers, communicatieapparatuur / reparatie van consumentenelektronica, huishoudapparaten, schoeisel, meubels, uurwerken, enz.

 • Financiële diensten (64 t/m 66)
  Banken, holdings, beleggingstrusts, kredietverstrekking, verzekeringen, pensioenfondsen

 • Consultancy en wetenschappelijke activiteiten (69 t/m 70)
  Rechtskundige dienstverlening (advocaten, notarissen, deurwaarders, juridisch adviseurs), accountants, boekhouders en belastingconsulenten, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer (PR, communicatie, boekhouding)

 • Overige zakelijke dienstverlening (68, 77, 82)
  Handel in onroerend goed, verhuur en lease van motorvoertuigen, consumentenartikelen, machines en werktuigen, intellectuele eigendom, administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (facturatie, boekhouding, sociale secretariaten, documentvoorbereiding, enz.), callcenters, organisatie van congressen en beurzen, incasso- en kredietbureaus, verpakkingsbedrijven, ...

Diensten aan personen en bedrijven + overheid

 • Primaire sector (1 t/m 9)
  Landbouw, bosbouw, veeteelt, visserij, winning delfstoffen
 • Horeca en toerisme (55, 56 en 79)
  Hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen, restaurants, catering, cafés, discotheken, reisbureaus/-organisatoren
 • Onderhoud van gebouwen, tuinen en landschapsverz. (81)
  Schoonmaak, aanleg en onderhoud van parken en tuinen
 • Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (78)
  Arbeidsbemiddeling, PWA, headhunters, uitzendbureaus, human resources ...
 • Informatie en media (58 t/m 60, 63)
  Gegevensverwerking, webhosting, persagentschappen
 • Consultancy en wetenschappelijke activiteiten (72 t/m 74)
  Wetenschappelijk onderzoek, reclamewezen, marktonderzoek, gespecialiseerde designers, fotografen, vertalers en tolken
 • Overige persoonlijke diensten (75, 96 t/m 98)
  Veterinaire diensten, industriële wasserijen, wasserettes, haarverzorging, schoonheidsverzorging, begrafeniswezen, sauna's, solaria, baden enz., ...
 • Overige zakelijke dienstverlening (80)
  beveiligings- en opsporingsdiensten
 • Recreatie, cultuur en sport (90 t/m 93)
  Uitvoerende en scheppende kunsten, exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele centra, enz., bibliotheken, archieven, musea, natuurreservaten, dierentuinen, loterijen, sportaccommodaties, sportclubs, pretparken, recreatiedomeinen, ...
 • Openbaar bestuur (84.1)
  Federale overheid, overheden van gemeenschappen en gewesten, provinciale overheid, gemeentelijke overheid, OCMW's, openbaar bestuur op het gebied van bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening
 • Algemene overheidsdiensten (84.2 en 99)
  Buitenlandse zaken, defensie, justitie, openbare orde en civiele veiligheid, brandweer
 • Verplichte sociale verzekering (84.3)
  Ziekteverzekering, arbeidsongevallenverzekering, werkloosheidsverzekering, pensioenen
 • Belangenvertegenwoordiging (94)
  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties, beroepsorganisaties, vakverenigingen, religieuze organisaties, politieke organisaties, ...

Industrie

 • Consultancy en wetenschappelijke activiteiten (7112 en 712)
  Ingenieurs, technische adviseurs, technische testen
 • Vervaardiging van dranken, voeding en tabak (10 t/m 12)
  Inclusief veevoeders, bakkers, traiteurs, enz.
 • Textiel en kleding (13 t/m 15)
 • Grafische nijverheid (17 en 18)
  Vervaard. papier(waren), drukkerijen, reproductie van opgenomen media
 • Chemische industrie (19 t/m 21)
  Verv. cokes, aardolieproducten, chemische en farmaceutische producten
 • Rubber- en kunststofnijverheid (22)
 • Verv. van andere niet-metaalhoudende minerale producten (23)
  Glas, bouwmaterialen
 • Metallurgie (24)
 • Vervaardiging van metaalproducten (25)
  Metaalproducten, excl. machines en apparaten
 • Vervaardiging van informatica en elektronische producten (26)
  Elektronische onderdelen, computers, communicatieapparatuur, consumentenelektroncica, medische appar., optische instr. en media, ...
 • Vervaardiging van (elektrische) apparaten en werktuigen (27 en 28)
  Elektromotoren, batterijen, kabels, schakelaars, lampen, huishoudapp., elektrische apparatuur, motoren en turbines, hydraulische apparatuur, pompen, sanitaire kranen, tandwielen, ovens, branders, hijs-, hef- en transportwerktuigen, elektrisch handgereedschap, airco, land- en bosbouwmachines (bv. tractoren), gereedschap, enz.
 • Vervaardiging van transportmiddelen (29 en 30)
  Auto's, vrachtwagens, autobussen, aanhangwagens, caravans, schepen, treinen, tanks, fietsen, elektrische en elektron. benodigdheden en onderdelen voor motorvoertuigen, enz.
 • Overige industrie (32)
  Edelstenen, sierraden, muziekinstrumenten, sportartikelen, speelgoed, medische en tandheelkundige instrumenten, enz.
 • Energie en water (35 en 36)
  Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht / Winning, behandeling en distributie van water
 • Afval en recyclage (37 t/m 39)
  Afvalwaterafvoer / inzameling, verwerking en verwijdering van afval / terugwinning (sloop, sorteren, enz.) / sanering
 • Garagewezen (45)
  Handel, onderhoud en reparatie in/van auto's, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, enz.
 • Reparatie en instal. van mach. en consumentenart. (33)
  Reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties, reparatie van machines, elektronische en optische apparatuur, elektrische apparatuur, schepen, lucht- en ruimtevaartuigen, installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

Transport en logistiek

 • Logistiek (52)
  Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 
 • Transport (49 t/m 51)
  Vervoer personen en goederen over weg en spoor, vervoer vloeistoffen en andere substanties via pijpleidingen, vervoer over water, luchtvaart
 • Post (53)
  Post en koerierdiensten

Zorg en onderwijs

 • Onderwijs (85)
  Kleuter- t/m hoger onderwijs, autorijscholen, vlieg- en vaartonderricht, beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, CLB's, enz.
 • Gezondheidszorg (86)
  Ziekenhuizen, artsen, tandartsen, laboratoria, bloedtransfusiecentra, ziekenvervoer, revalidatiecentra, enz.
 • Maatschappelijke dienstverlening (87 en 88)
  Rust- en verzorgingstehuizen, instellingen en dienstverlening voor personen met mentale handicap, psychiatrische problemen of verslavingen, thuishulp, thuisverpleging, kinderopvang, ...