Privacyverklaring voor partners

Maak je gebruik van diensten op Extranet of van onze online systemen? Dan kunnen we je persoonsgegevens vragen. Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of doorgeeft aan VDAB? We geven tekst en uitleg.

Onze privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie. Onze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 15 februari 2021.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarom mogen we je persoonsgegevens verwerken?

VDAB is een Vlaamse overheidsinstelling en verwerkt je persoonsgegevens omdat de overheid ons de wettelijke opdracht gegeven heeft om arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding te organiseren.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens om onze taak als arbeidsbemiddelings- en begeleidingsorganisatie uit te oefenen.

We gebruiken je gegevens om:

 • communicatie te voeren,
 • je toegang te geven tot onze onlinesystemen zoals Mijn Loopbaan,
 • bemiddelings-, begeleidings- en opleidingsactiviteiten te registreren, 
 • aan opvolging en kwaliteitsmonitoring te doen,
 • via tevredenheidsmetingen onze dienstverlening te analyseren en verbeteren, en 
 • de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens te bewaken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken:

 • je identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, 
 • bemiddelings-, begeleidings- en opleidingsacties die je registreert in Mijn loopbaan, en 
 • logging van je acties in Mijn Loopbaan.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers van VDAB of partners die ze nodig hebben voor hun job.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We kunnen je persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties.

We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat de ontvanger recht heeft op de gegevens, ze op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en ze op een vertrouwelijke manier behandelt.

We maken hierover de nodige afspraken met de ontvangers.

We wisselen gegevens uit met:

Opleidings- en begeleidingsorganisaties We werken samen met verschillende partners voor bemiddeling, begeleidingen en opleiding. Zij kunnen je persoonsgegevens verwerken in hun systemen.
Externe bedrijven We werken samen met externe bedrijven voor de opslag van onze gegevens en het versturen van mails. We wisselen met deze bedrijven de nodige gegevens uit. We maken ook gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van betalingen en om interne communicatie te voeren.
Onderzoeksinstellingen Wij wisselen persoonsgegevens uit met onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld universiteiten) voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.
Burgers Burgers kunnen je persoonsgegevens via Mijn loopbaan raadplegen.

 

We wisselen ook persoonsgegevens uit met een aantal officiƫle instanties zoals het Rijksregister.

Als Vlaamse overheid zijn wij in sommige gevallen verplicht om een protocol te sluiten of moet er een beraadslaging zijn om de gegevens uit te wisselen.

Bekijk het overzicht van alle organisaties met wie we persoonsgegevens uitwisselen en de protocollen en beraadslagingen.

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?

Omdat we persoonsgegevens van je verwerken, heb je volgende rechten:

1. Recht op informatie

Je kan op deze privacy-pagina lezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Heb je nog bijkomende vragen? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.

2. Recht van inzage

Je hebt recht om te zien welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Meer informatie over hoe je dit recht kan uitoefenen vind je op deze pagina.

Daarnaast kan je ook bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mailen naar info@vdab.be.

3. Recht op correctie

Merk je dat bepaalde gegevens niet correct zijn? Dan heb je twee mogelijkheden:

 • Pas ze zelf aan in de online tools van VDAB.
 • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.
4. Recht van bezwaar

Wij verwerken je persoonsgegevens meestal met als grondslag algemeen belang om onze wettelijke opdracht als overheidsinstelling uit te voeren.

Je kan daarom niet vragen om je gegevens te verwijderen. 

Je kan wel bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

 • Dat kan via info@vdab.be of de post (VDAB, keizerslaan 11, 1000 Brussel).
 • Voeg een kopie toe van je identiteitskaart, zodat we je kunnen identificeren.
5. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Vlaamse ToezichtCommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Op deze pagina