Knelpuntpremie voor niet-beroepsactieven in een langdurige knelpuntopleiding

Vanaf 1 september 2023 hebben niet-beroepsactieven die via een langdurige knelpuntopleiding de stap naar de arbeidsmarkt willen zetten recht op een knelpuntpremie als ze aan de voorwaarden voldoen. Dit is een tijdelijke maatregel die loopt tot 31 oktober 2024 en daarna geëvalueerd zal worden.

Wat?

De knelpuntpremie heeft tot doel om niet-beroepsactieven te stimuleren om een langdurige knelpuntopleiding te volgen en nadien aan de slag te gaan in een duurzame tewerkstelling. Wie met een opleiding start tussen 1 september 2023 en 31 oktober 2024 kan deze knelpuntpremie ontvangen. De maatregel wordt nadien geëvalueerd.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een knelpuntpremie moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 1. Doelgroep:
  • Niet-beroepsactieven zonder (vervangings)inkomen
  • Afgelopen 2 jaar:
   • geen succes voltooide studie als leerplichtige
   • of niet langer dan 3 maanden (90 dagen cumulatief) gewerkt hebben 
  • Minstens 2 jaar uitgeschreven uit het secundair onderwijs
  • Verblijfplaats in Vlaanderen, Brussel of Europese Unie
 2. Opleiding:

Afbakening doelgroep

Voorwaarde 1: niet-beroepsactieven zonder vervangingsuitkering

Burgers op beroepsactieve leeftijd (15 tot en met 64 jaar) die geen (vervangings)inkomen ontvangen bij de start van de opleiding

Komen in aanmerking:

 • huisvaders/moeders
 • gedetineerden zonder uitkering
 • asielzoekers zonder leefloon
 • NEET-jongeren
 • personen met een overlevingspensioen 
 • inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 • integratietegemoetkoming (IT)
 • persoonsvolgend budget (PVB)

Komen niet in aanmerking:

Personen met een:

 • RIZIV-uitkering
 • RVA-uitkering
 • (equivalent) leefloon
 • Rustpensioen 
 • een inkomen uit een arbeidsovereenkomst
 • een inkomen uit een zelfstandige activiteit 

Voorwaarde 2: afgelopen 2 jaar geen succesvol voltooide studie als leerplichtige of niet meer dan 3 maanden gewerkt

 • Tewerkstelling:

  De klant mag de afgelopen 2 jaar in totaal niet langer dan 90 losse of aaneengesloten dagen tewerkgesteld geweest zijn. Onder tewerkstelling verstaan we zowel een arbeidscontract in de gewone of sociale economie als een zelfstandige activiteit.

 • Studie:

  Jongeren die in de afgelopen 2 jaar een opleiding gevolgd hebben onder het stelsel van de leerplicht én de studie succesvol voltooid (= diploma secundair onderwijs, getuigschrift 2de jaar 3de graad BSO, getuigschrift van opleiding voor Buso opleidingsvorm 3) hebben komen niet in aanmerking voor de premie.

Voorwaarde 3: minstens 2 jaar uitgeschreven uit het secundair onderwijs 

De klant moet minstens 2 jaar uitgeschreven zijn uit het secundair onderwijs om recht te hebben op de knelpuntpremie. 

Voorwaarde 4: Verblijfplaats in Vlaanderen, Brussel of Europese Unie

Opleiding is een gemeenschapsbevoegdheid in België waarbij VDAB enkel bevoegd is voor Vlaamse werkzoekenden en Brusselaars met een Nederlandstalig beroepsperspectief (wat opleiding betreft). Om die reden hebben werkzoekenden uit het Waalse gewest of de Duitstalige gemeenschap geen recht op de premie van VDAB. Zij kunnen wel recht hebben op andere geldende premies bij hun eigen instantie. 

Knelpuntopleiding met een minimum duurtijd van 3 maanden

De opleiding moet door VDAB erkend zijn en leiden tot een knelpuntberoep. De opleidingen die in aanmerking komen voor de premie vind je in de lijst met langdurige knelpuntopleidingen. Komt de opleiding niet voor in de lijst, dan geeft deze geen recht op de premie. 

Deze voorwaarde wordt gecheckt bij de start van de opleiding. Als het knelpuntkarakter van de opleiding wijzigt tijdens het traject, dan leidt dit niet tot een wijziging van het recht op de premie. 

Achtergrondinformatie

 • De lijst wordt centraal samengesteld en bevat enkel knelpuntopleidingen met een minimum duurtijd van 3 maanden op basis van een voltijds engagement.
  Bijvoorbeeld: een halftijds engagement van 6 maanden geeft ook recht op de premie. Want wanneer dit voltijds zou doorgaan, zou dit een duurtijd van 3 maanden hebben. 
 • De lijst wordt frequent geactualiseerd met de nieuwste opleidingen en op basis van de knelpuntberoepenlijst op dat moment. 

Bedrag van de premie

De cursist ontvangt deze premie bovenop de andere cursistenvergoedingen waarop hij recht heeft. 

De uitbetaling van de knelpuntpremie gebeurt in 3 schijven, waarbij de cursist slechts eenmalig recht heeft op het volledig of een deel van het premiepakket. Deze bedragen liggen vast en er is geen pro rata-berekening zoals het geval is bij andere tewerkstellingsmaatregelen. Het zijn brutobedragen onderhevig aan bedrijfsvoorheffing.

Betaling in 3 schijven

 • 1ste schijf: 750 euro bij de start van de opleiding 

  Om te voorkomen dat men enkel voor de premie een opleiding start en nadien de opleiding stopzet, zal de cursist pas na 3 weken na de start van de opleiding en nadat er prestaties werden geregistreerd, recht hebben op deze schijf. 

 • 2de schijf: 1000 euro na het succesvol voltooien van de opleiding

  Een cursist heeft recht op deze schijf wanneer hij de opleiding met succes heeft beëindigd (= status ‘uitgevoerd’ en ‘geslaagd’).

  • Bij modulaire opleidingstrajecten heeft de cursist ook recht op de 2de schijf bij het succesvol beëindigen van een tussentijdse kwalificatie (tussentijdse kwalificatie = de klant is geslaagd voor een deel van de knelpuntopleiding, die op zichzelf ook als knelpuntopleiding voor de premie in aanmerking komt). 

  • Bij meerjarige OKOT/BKOT-opleidingen wordt de 2de schijf jaarlijks uitbetaald na elk succesvol voltooid schooljaar.

 • 3de schijf: 1500 euro na tewerkstelling

  Een tewerkstelling van minimum 28 dagen binnen de 4 maanden na een succesvol beëindigde opleiding geeft recht op de 3de schijf. 'IBO en zelfstandige activiteit tellen ook als tewerkstelling. Het beroep waarin de burger aan het werk gaat, vormt geen voorwaarde voor de premie.

Wat verwachten we van jou als partner?

Ook jij ontmoet niet-beroepsactieven die misschien dat extra duwtje in de rug nodig hebben om de stap te zetten richting een knelpuntberoep.

Om de groep van niet-beroepsactieven maximaal te bereiken, vragen we dat jij klanten die tot de doelgroep behoren, hiermee aanmoedigt.

Flyer

Gebruik de flyer als ondersteuning tijdens een gesprek met je klanten die behoren tot de omschreven doelgroep.

Afbeelding knelpuntpremie

 

Flyer voor drukwerk (met snijtekens) 

Flyer (zonder snijtekens)

Vragen?

Je kan met al je vragen terecht op info@vdab.be.

Op deze pagina