Afwijking aanvragen op activiteitenlijst

In het decreet 'wijk-werken' staat het volgend vermeld over de afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst:In het decreet 'wijk-werken' staat het volgend vermeld over de afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst:

Art. 26. De activiteiten in het kader van wijk-werken mogen in geen geval tot gevolg hebben dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het normale economische circuit, noch in de sociale economie.

Art. 27. De raad van bestuur van de VDAB bepaalt de lijst van activiteiten die verricht mogen worden in Vlaanderen in het kader van wijk-werken. Die lijst kan jaarlijks uitgebreid, aangepast of beperkt worden door de raad van bestuur van de VDAB zonder dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het normale economische circuit, noch in de sociale economie.

Gemeenten kunnen, voor hun grondgebied, de lijst van activiteiten verder uitbreiden of beperken zonder dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het normale economische circuit, noch in de sociale economie. De gemeente kan dit zelf doen, of hiervoor een samenwerkingsverband sluiten met andere gemeenten als vermeld in het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, of een OCMW-vereniging oprichten als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vaststelling en de aanpassingen van de lijst, vermeld in het eerste en tweede lid. De Vlaamse Regering kan bepalen om bepaalde activiteiten voor te behouden aan bepaalde categorieën van gebruikers.

Art. 28. Als blijkt dat de uitbreidingen van de activiteitenlijst, vermeld in artikel 27 de reguliere arbeid verdringen of het welzijn van de wijk-werker in het gedrang brengen, kan de raad van bestuur van de VDAB die uitbreidingen schrappen. Die beslissing heeft uitwerking vanaf de datum van beslissing door de raad van bestuur van de VDAB.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de evaluatie, monitoring en bijsturing van de activiteitenlijst, vermeld in artikel 27, eerste en tweede lid.

Art. 29. De Vlaamse Regering bepaalt het maximum aantal uren dat een wijk-werker mag verrichten.

In het uitvoeringsbesluit staat bovendien ook nog dat:

Art. 29. Als de gebruiker een activiteit wil laten verrichten die niet op de activiteitenlijst staat vermeld, maar waarvan hij meent dat die past in het wijk-werken, kan hij een afwijking van de activiteitenlijst vragen aan de gemeente conform artikel 27, tweede lid, van het Wijk-werkendecreet van (datum).

Art. 30. De volgende categorieën kunnen als gebruiker gebruikmaken van het wijk-werken:

1°    natuurlijke personen;

2°    gemeenten;

3°    OCMW’s;

4°    vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen, met inbegrip van feitelijke verenigingen;

5°    onderwijsinstellingen;

6°    land- of tuinbouwbedrijven.

Art. 31. De kandidaat-gebruiker die activiteiten wil laten verrichten in wijk-werken, dient zijn aanvraag in bij de organisator van het gebied waar de activiteiten zullen plaatsvinden. Als de aangevraagde activiteiten conform de activiteitenlijst zijn, en de kandidaat-gebruiker onder een van de categorieën, vermeld in artikel 30, valt, wordt hij ingeschreven als gebruiker en tekent hij de gebruikersovereenkomst.

Uit bovenstaande blijkt dat u als lokaal bestuur een cruciale rol kan spelen bij het bepalen van welke activiteiten op uw grondgebied via wijk-werken kunnen worden uitgevoerd.

Vertrekpunt is de Vlaamse lijst die door de Raad van Bestuur van VDAB zal worden gevalideerd in het najaar van 2017. Deze lijst zal u ter beschikking worden gesteld van zodra beschikbaar.

Elk lokaal bestuur, ongeacht of u zelf voorziet in een organisator wijk-werken of deze taak overlaat aan VDAB, heeft de mogelijkheid om te beslissen over een afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst. De toetssteen die hierbij gehanteerd moet worden is dat een dergelijke afwijking geen verdringing van reguliere arbeid teweeg mag brengen. M.a.w. er mag geen verdringing van reguliere arbeid zijn die zich situeert binnen het normaal economisch circuit en / of de sociale economie.

Indien u voorziet in de oprichting van een organisator wijk-werken ikv een samenwerkingsverband / OCMW-vereniging dient u, vóórdat de organisator effectief start met de uitvoering van zijn opdracht ikv wijk-werken aan VDAB te melden of eventuele afwijkingen van de Vlaamse activiteitenlijst in consensus zullen beslist worden door alle betrokken gemeenten, of dat elke gemeente zich het recht voorbehoudt om dergelijke beslissingen te nemen voor het eigen grondgebied.

De keuze tussen beide opties moet elektronisch gemeld te worden aan VDAB door het overmaken van notulen van een formele vergadering of een formeel schrijven waaruit blijkt dat alle bij dit samenwerkingsverband aangesloten gemeenten zich akkoord verklaren met de gekozen optie. Melding kan gebeuren via wijkwerken@vdab.be met als onderwerp “KEUZE MBT AFWIJKING VAN ACTIVITEITENLIJST IKV EEN SAMENWERKINGSVERBAND / OCMW-VERENIGING”.

Een afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst kan voorzien worden nav 2 verschillende situaties:

Situatie 1:

Een gebruiker meldt een werkplek aan die niet ressorteert onder de reeds toegestane activiteiten binnen de gemeente waar hij woonachtig / gevestigd is.

Gebruikers kunnen vanaf 1/1/2018 zelf hun beschikbare werkplekken melden. Indien het gaat om een werkplek die ressorteert onder de reeds toegestane activiteiten zal deze onmiddellijk kunnen gepubliceerd worden op het wijk-werkplatform.

Indien het gaat om een werkplek die buiten de tot dan toe voorziene en toegestane activiteiten valt is onmiddellijke publicatie ervan niet mogelijk.

In dat geval wordt volgende werkwijze voorzien:

  1. De gebruiker dient de organisator op de hoogte te brengen via het wijk-werkplatform van de vraag tot uitbreiding van de activiteiten zodanig dat ook zijn werkplek ter beschikking kan gesteld worden van wijk-werken. De gebruiker vermeldt daarbij duidelijk op welk grondgebied hij deze prestaties via wijk-werken wenst te laten verrichten.

  2. De organisator brengt het lokaal bestuur, bevoegd voor het desbetreffende grondgebied, van deze aanvraag tot afwijking van de geldende activiteitenlijst op de hoogte en vraagt al dan niet in te stemmen met de gevraagde afwijking.

  3. Het lokaal bestuur informeert de organisator en VDAB over de genomen beslissing. De melding aan VDAB moet via het formulier aanvraag afwijking op Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken gebeuren.

  4. Gebruikers kunnen vanaf opname van de afwijking in het wijk-werkplatform in de desbetreffende gemeente wijk-werkers prestaties laten verrichten op werkplekken en voor activiteiten die passen binnen de geldende activiteitenlijst van die gemeente.

Situatie 2:

Uw lokaal bestuur neemt zelf het initiatief om in een afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst te voorzien, zonder dat dit gepaard gaat met een concrete aanvraag door een gebruiker.

U kan als lokaal bestuur ook zelf beslissen, ikv uw rol als regisseur op vlak van het lokaal werkgelegenheidsbeleid, dat voor uw grondgebied een uitbreiding of inperking van de toegestane activiteiten op de Vlaamse activiteitenlijst aangewezen is.

In dit geval is volgende werkwijze voorzien:

  1. Het lokaal bestuur informeert de organisator en VDAB over de genomen beslissing. De melding aan VDAB moet via het formulier aanvraag afwijking op Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken gebeuren.

  2. Gebruikers kunnen vanaf opname van de afwijking in het wijk-werkplatform in de desbetreffende gemeente wijk-werkers prestaties laten verrichten op werkplekken en voor activiteiten die passen binnen de geldende activiteitenlijst van die gemeente.

VDAB dient te voorzien in de continuïteit van de dienstverlening tav zowel werkzoekenden / leefloongerechtigden als gebruikers, en dit met ingang vanaf 1/1/2018. Bovendien starten de organisatoren wijk-werken pas hun werkzaamheden op vanaf 1/1/2018

Dit heeft tot gevolg dat aanvragen en beslissingen met betrekking tot een afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst ten vroegste vanaf 1/1/2018 kunnen ingediend worden bij de organisator en VDAB. Op 1/1/2018 starten alle organisatoren wijk-werken dus met de Vlaamse activiteitenlijst als referentiekader om te beoordelen of werkplekken die gemeld worden door gebruikers onmiddellijk kunnen gepubliceerd worden op het wijk-werkplatform of niet.

Meldingen dat men ikv een samenwerkingsverband / OCMW-vereniging beslist heeft dat afwijkingen in consensus door alle gemeenten gezamenlijk, of elke gemeente voor zich zullen beoordeeld en al dan niet toegestaan worden, kunnen aan VDAB worden bezorgd vanaf het moment dat VDAB de nodige stukken heeft ontvangen mbt de keuze voor de oprichting van een organisator wijk-werken zoals beschreven in bijlage 2. Deze meldingen kunnen dus wel al bezorgd worden aan wijkwerken@vdab.be vóór 1/1/2018 (zie eerder).