Taken organisator wijk-werken

In het decreet is hierover het volgende vermeld in art 17:

In het decreet is hierover het volgende vermeld in art 17:

 

Art. 17. De organisator van wijk-werken heeft de volgende taken:

1° de vraag van de gebruiker matchen met een beschikbare wijk-werker die de activiteit kan uitvoeren in het kader van zijn traject naar werk;

2° de competenties van de wijk-werker en de gegevens die relevant zijn voor zijn traject naar werk, registreren in het systeem van de VDAB, vermeld in hoofdstuk VI, afdeling 3, van het decreet van 7/5/ 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”;

3° gebruikers zoeken en in een voldoende aanbod van activiteiten in het kader van wijk-werken voorzien;

4° het platform gebruiken;

5° het verloop van de uitvoering van de activiteiten door de wijk-werker opvolgen, met inbegrip van het registreren van de activiteiten in het platform;

6° administratieve taken vervullen, met inbegrip van de verwerking van de wijk-werkcheques;

7° gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het gebruik van het platform ondersteunen;

8° informatie verlenen over wijk-werken;

9° het jaarlijks informeren van de gemeente over de uitvoering van het Wijk-werken in de betrokken gemeente.

Om de taken, vermeld in het eerste lid, uit te voeren, maakt de organisator gebruik van het platform, vermeld in afdeling 9. De organisator voert de taken uit, vermeld in het eerste lid, conform de regelgeving over de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en regels in verband met het toepassingsgebied, de aard en de inhoud van de organisatie van het wijkwerken, de taken van de organisatie, de controle en het toezicht.

In het uitvoeringsbesluit wordt doorheen het besluit zelf nog iets concreter ingegaan op enkele van de hierboven vermelde taken.