Taalbeleid

Op deze pagina lees je wat ons taalbeleid inhoudt en hoe jij als partner de principes toepast in je dienstverlening.

Wat is het?

Om te streven naar een inclusieve en kwalitatieve dienstverlening passen we een taalbeleid toe dat jij als partner mee uitvoert.

Het taalbeleid is een geheel van principes en richtlijnen die bepalen hoe we in de context van arbeidsbemiddeling omgaan met taalgebruik, taalverwerving en taaldiversiteit, om de kansen op tewerkstelling en maatschappelijke participatie te verhogen.

Een derde van onze niet-werkende werkzoekende klanten heeft weinig of geen kennis van het Nederlands. De focus van ons taalbeleid ligt daarom op:

 • het versterken van het Nederlands als gemeenschappelijke taal 
 • concrete handvaten bieden om om te gaan met meertaligheid, zowel in bemiddelings- als opleidingscontext

Vier principes

Ons taalbeleid vertrekt van 4 principes:

 • De dienstverlening is inclusief en kwalitatief voor iedereen.
 • Taalbeleid is een verantwoordelijkheid van iedereen.
 • Taalverwerving is gericht op het loopbaanperspectief op korte en lange termijn.
 • We waarderen meertaligheid als hefboom voor het leren van Nederlands en voor tewerkstelling.

Hoe pas je dit toe in je dienstverlening?

 • Je benadrukt het belang van het Nederlands om te werken en wonen in Vlaanderen.
 • Je beschouwt meertaligheid als een troef op de arbeidsmarkt.
 • Je communiceert toegankelijk door gepaste taalhulpmiddelen te gebruiken, op maat van de taalvaardigheid en het profiel van je klant: eenvoudig gesproken en geschreven Nederlands, visuele ondersteuning, tolken, ... Je gebruikt andere talen in communicatie met klanten in lijn met de taalwetgeving.
  • De communicatiewijzer (met beslisboom taalwetgeving en overzicht van taalhulpmiddelen) biedt je hierbij ondersteuning.
 • Je ondersteunt taalvaardigheid en taalverwerving in het Nederlands door:
  • je klant te informeren over leer- en oefenmogelijkheden;
  • de combinatie van de begeleiding/opleiding en lessen Nederlands praktisch mogelijk te maken en te stimuleren;
  • je klant talige oefenkansen te bieden door bijvoorbeeld zelf eenvoudig Nederlands te gebruiken;
  • taalcoaching in te zetten waar nodig, als dat van toepassing is binnen de opdracht. Deze organisaties hebben van VDAB goedkeuring om taalcoaching aan te bieden.
 • In opleidingen stimuleer je de taalontwikkeling van (alle) curisisten door de principes van taalontwikkelend lesgeven toe te passen. 
  • Taalontwikkelend lesgeven (TOL), ook: 'taalgerichte vaklessen geven', staat voor lessen met veel interactie, context en taalsteun. Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens activerende opdrachten, komen cursisten tot een diepere verwerking van de leerstof, en bereiken ze een hoger taalniveau dan wanneer ze vooral moeten luisteren.
 • Nederlands is de voertaal binnen je dienstverlening:
  • Opgelet: om een kwalitatieve inschatting te maken van het jobdoelwit en doeltreffende stappen te zetten richting werk, kan het voor sommige doelgroepen in bepaalde situaties nodig zijn om andere talen te gebruiken. Het is daarom mogelijk dat VDAB aan je  organisatie vraagt om opdrachten voor bepaalde doelgroepen (deels) in andere talen uit te voeren, bijvoorbeeld aan nieuwkomers of inwoners uit faciliteitengemeenten. Je doet dit enkel voor die specifieke opdracht en voor bepaalde doelgroepen, als VDAB dit expliciet aan je organisatie vraagt.
   • Bij bemiddelingsopdrachten geldt daarbij de voorwaarde dat je klant voldoende taalkennis heeft voor het jobdoelwit, of de nodige taalkennis kan behalen tijdens de begeleiding.

Op deze pagina