Overzicht adviezen Dienst Gespecialiseerd Screening (DGS)

De Dienst Gespecialiseerd Screening is verantwoordelijk voor screening en onderzoek in functie van opleiding, BTOM en sociale economie.

Als partner-bemiddelaar vraag je een screening of onderzoek voor een werkzoekende aan bij het triagepunt Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS). Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke bemiddelingsadviezen die uit een DGS onderzoek kunnen komen.

Advies normaal economisch circuit (NEC)

De werkzoekende is bemiddelbaar naar het NEC. Eventueel met behulp van:

 • intensieve dienstverlening door VDAB of GTB
 • de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie)
 • andere BTOM (bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen) zoals arbeidspostaanpassing (APA), arbeidsgereedschap (AG), doventolken of verplaatsingsvergoeding.
 • een voortraject zoals wijk-werken of tijdelijke werkervaring (TWE)
   

Advies beschermd circuit/Advies LDE

De werkzoekende is bemiddelbaar naar het Sociaal economisch circuit (SEC). De Dienst Gespecialiseerde Screening kan na onderzoek volgende adviezen geven:

Opgelet: Dit gaat over een advies na onderzoek. De eindbeslissing van het ticket CMW of LDE ligt bij de Dienst TeamTewerkstellings Ondersteundende Maatregelen (TeamTOM). Zij moeten dit nog extra goedkeuren.

Meer informatie? 

Lees de pagina 'Sociale Economie'

Advies arbeidszorg

Arbeidszorg is een advies voor personen die niet meer of nog niet in het betaald economisch circuit terechtkunnen.

Het zijn arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding, op een werkvloer binnen de sociale economie (sociale en beschutte werkplaatsen) en op reguliere werkvloeren (begeleid werken).

Wanneer dit advies gegeven wordt is het onduidelijk of doorstroom naar het betaald economisch circuit (Normaal economisch circuit of beschermd circuit) nog haalbaar is. De persoon moet momenteel in staat zijn om minimaal 13 uur per week per week actief te zijn op een sociale economie werkvloer.

Een indicatie arbeidsbeperking is vereist (voor mogelijke doorstroom naar het beschermd circuit). Deze werkzoekenden worden doorverwezen naar en verder opgevolgd door GTB.

Advies arbeidszorg doorstroom

Het advies 'arbeidszorg doorstroom' wordt gegeven aan werkzoekenden die momenteel een arbeidszorgprofiel hebben, maar waarbij doorstroom naar betaald werk in het beschermd circuit waarschijnlijk is (er zal rendementsverlies/begeleidingsnood aanwezig zijn en blijven). Het gaat dus om dezelfde doelgroep als bij arbeidszorg (dus minimum 13 uur per week actief kunnen zijn op een SE-werkvloer) plus binnen een gemiddelde periode van 1 jaar kunnen doorstromen naar betaald werk in sociale economie.

Een indicatie arbeidsbeperking is vereist (voor mogelijke doorstroom naar beschermd circuit). Deze werkzoekenden worden doorverwezen naar en verder opgevolgd door GTB.

Dit advies wordt gegeven ter voorbereiding van het nieuwe project 'activerende arbeidszorg', dat geregeld zal worden door het nieuwe maatwerkdecreet. Werkzoekenden met advies 'arbeidszorg doorstroom' zullen hiernaartoe geleid worden.

Zodra alle regelgeving op punt staat, zullen er dus twee soorten arbeidszorg zijn:

 • arbeidsmatige activiteiten (AMA): voor werkzoekenden met 'advies welzijn', onbeperkt in tijd, met focus op dagbesteding (en geen doorstroom naar werk), zie verder
 • activerende werkvloeren in de sociale economie: als tijdelijk activerend voortraject met focus op doorstroom naar betaald werk in de sociale economie
   

Advies activeringsbegeleiding

De activeringstrajecten zijn voortrajecten van maximum 18 maanden voor werkzoekenden met belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard, maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

Als op voorhand duidelijk is dat sociale economie (na een voortraject) een goede piste is, kan de Dienst Gespecialiseerde Screening rechtstreeks het advies 'arbeidszorg doorstroom' geven. Wanneer er echter nog veel zorgnoden aanwezig zijn bij de werkzoekende, lijkt het meestal aangewezen om een advies activeringsbegeleiding te geven.

In de nieuwe activeringstrajecten ligt de focus op betaald werk. Wanneer de Dienst Gespecialiseerde Screening inschat dat arbeidszorg het hoogst haalbare is, zal een advies activeringsbegeleiding niet meer gegeven worden.

Meer informatie?

Lees de pagina 'Activeringstrajecten'

Advies welzijn

Wegens medische, mentale, psychische,psychiatrische en/of sociale problemen, kan VDAB de werkzoekende momenteel niet bemiddelen naar werk. De Dienst Gespecialiseerde Screening  geeft deze werkzoekende een 'advies welzijn'. Werkzoekenden met een 'advies welzijn' worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd om te bekijken of dit advies nog steeds correct is, deze opvolging gebeurt door de Dienst Gespecialiseerde Screening 

In het kader van het decreet Werk en zorgtrajecten kan je sinds 01-06-18 werkzoekenden met een 'advies welzijn' toeleiden naar:

 • pilootprojecten 'Geïntegreerd Breed Onthaal' voor de uitvoering van de trajecten maatschappelijke oriëntatie. In deze trajecten gaat men samen met de werkzoekende op zoek naar een beter passend uitkeringsstelsel en vormen van participatie in de samenleving.
 • Arbeidsmatige activiteiten (AMA) (een nieuwe vorm van arbeidszorg) zijn onbetaalde begeleide activiteiten op een werkvloer zonder focus op doorstroom naar werk. De deelname hieraan is onbeperkt in tijd en zal gefinancierd worden door departement Welzijn en Volksgezondheid en uitgevoerd door organisaties uit de zorg.