Overzicht adviezen Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS)

De Dienst Gespecialiseerd Screening is verantwoordelijk voor screening en onderzoek in functie van opleiding, BTOM en sociale economie.

Als partner-bemiddelaar vraag je een screening of onderzoek voor een werkzoekende aan bij het triagepunt Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS). Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke bemiddelingsadviezen die uit een DGS onderzoek kunnen komen.

Adviezen

Advies normaal economisch circuit (NEC)

De werkzoekende is bemiddelbaar naar het NEC. Eventueel met behulp van:

  • intensieve dienstverlening door VDAB of GTB
  • de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie)
  • andere BTOM (bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen) zoals arbeidspostaanpassing (APA), arbeidsgereedschap (AG), doventolken of verplaatsingsvergoeding.
  • een voortraject zoals wijk-werken of tijdelijke werkervaring (TWE)
     

Advies beschermd circuit/Advies LDE

De werkzoekende is bemiddelbaar naar het Sociaal economisch circuit (SEC). De Dienst Gespecialiseerde Screening kan na onderzoek volgende adviezen geven:

Opgelet: Dit gaat over een advies na onderzoek. De eindbeslissing van het ticket CMW of LDE ligt bij de Dienst TeamTewerkstellings Ondersteundende Maatregelen (TeamTOM). Zij moeten dit nog extra goedkeuren.

Meer informatie? 

Lees de pagina 'Sociale Economie'

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) sociale economie

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) sociale economie is een traject voor klanten die omwille van randfactoren (CMPPS problematiek) momenteel niet kunnen werken in het regulier circuit of in de sociale economie (maatwerk of LDE). AMA sociale economie biedt begeleide activiteiten aan op een werkvloer in de sociale economie. Op deze manier kan de klant opnieuw aansluiting vinden met een werkvloer en de context, met als beoogd einddoel betaalde tewerkstelling.

Aangezien de klant geen inkomen genereert uit arbeid binnen deze werkvorm, is de deelname aan AMA sociale economie gericht op een zo kort mogelijk traject. Bijkomend worden er geen rechten opgebouwd en wordt de uitkering van RVA- gerechtigden niet gefixeerd. Daarom zetten we in AMA sociale economie maximaal in op doorstroom naar betaald werk, zodra de klant hier klaar voor is. Een bemiddelingsadvies AMA sociale economie is nodig om te kunnen starten.

Lees meer over AMA sociale economie >

Advies activeringsbegeleiding

De activeringstrajecten zijn voortrajecten van maximum 18 maanden voor werkzoekenden met belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard, maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

Meer informatie?

Lees de pagina 'Activeringstrajecten'

Advies welzijn

Wegens medische, mentale, psychische,psychiatrische en/of sociale problemen, kan VDAB de werkzoekende momenteel niet bemiddelen naar werk. De Dienst Gespecialiseerde Screening  geeft deze werkzoekende een 'advies welzijn'. Werkzoekenden met een 'advies welzijn' worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd om te bekijken of dit advies nog steeds correct is, deze opvolging gebeurt door de Dienst Gespecialiseerde Screening 

In het kader van het decreet Werk en zorgtrajecten kan je sinds 01-06-18 werkzoekenden met een 'advies welzijn' toeleiden naar:

  • pilootprojecten 'Geïntegreerd Breed Onthaal' voor de uitvoering van de trajecten maatschappelijke oriëntatie. In deze trajecten gaat men samen met de werkzoekende op zoek naar een beter passend uitkeringsstelsel en vormen van participatie in de samenleving.
  • Arbeidsmatige activiteiten (AMA) (een nieuwe vorm van arbeidszorg) zijn onbetaalde begeleide activiteiten op een werkvloer zonder focus op doorstroom naar werk. De deelname hieraan is onbeperkt in tijd en zal gefinancierd worden door departement Welzijn en Volksgezondheid en uitgevoerd door organisaties uit de zorg.

Klant aanmelden voor VDAB-screening

Vragen?

Contacteer de Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS) in jouw provincie:

Antwerpen

dgs-antwerpen@vdab.be

Limburg

dgs-limburg@vdab.be

Oost-Vlaanderen

dgs-oostvlaanderen@vdab.be

Vlaams-Brabant

dgs-vlaams-brabant@vdab.be

West-Vlaanderen

dgs-westvlaanderen@vdab.be

Op deze pagina