Deeltijds Leren en Werken/Duaal Leren in het Brussels gewest en/of met Brusselse jongeren

De inschrijving (zowel van de Vlaamse als van de Brusselse leerlingen) wordt geregeld via de betrokken onderwijsinstelling. Hiervoor werden afspraken gemaakt tussen VDAB en Actiris.

Het project 'Deeltijds Leren en Werken/Duaal Leren' noemen we in deze tekst verder 'het project'.Jongeren die deelnemen aan het project bij Brusselse onderwijsverstrekkers

Onder 'Brusselse onderwijsverstrekkers verstaan we de Centra deeltijds onderwijs, Syntra lesplaatsen en voltijdse scholen met een duale opleiding.

Jongeren met de woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

De inschrijving moet bij Actiris gebeuren, via het IBIS-systeem. Deze inschrijving wordt via automatische gegevensuitwisseling doorgegeven aan VDAB.

1. Inschrijving van de jongeren bij Actiris 

De Brusselse onderwijsverstrekkershebben een partnership-overeenkomst in het kader van rechtstreekse inschrijvingen van de leerlingen als werkzoekende. Dit houdt in dat de Brusselse onderwijsverstrekkers zelf hun leerlingen moeten inschrijven in het IBIS-systeem.

Voor technische vragen over de inschrijving kan je contact opnemen met Netwerkondersteuning (rpe@actiris.be). Voor andere vragen kan je terecht bij Dienst Partnershipprojecten (htermote@actiris.be). 

2. Inschrijving van de jongeren bij VDAB

Vanaf het moment dat de inschrijving bij Actiris in orde is, vertrekt vanuit IBIS een projectlijn 'Leren en werken' (PRJLEW) via de automatische gegevensuitwisseling naar VDAB:

  • Dit creëert een dossier in Mijn Loopbaan (= VDAB-dossier) voor de leerling.
  • De dag na de validatie van de inschrijving bij Actiris heeft de school inzage in het VDAB-dossier en is de projectlijn 'Leren en werken' zichtbaar.
  • Tegelijkertijd wordt ook een 'begeleidingstraject' doorgezonden die op naam van de school komt te staan. Deze is zichtbaar in het IBIS-dossier in de vorm van een actie 'Opleiding'.
  • Aan de projectlijn Leren en werken wordt automatisch een financieringsnummer gekoppeld. In het begeleidingstraject moet de school dit financieringsnummer manueel invullen.

Meerderjarige leerlingen met een bis-nummer

Deze leerlingen moeten volgens dezelfde procedure ingeschreven worden (Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar voor wie toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit nummer is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer).

Wat met jongeren zonder rijksregisternummer?

Actiris kan leerlingen zonder rijksregisternummer enkel inschrijven als ze minderjarig zijn. Zonder rijksregisternummer vindt er geen automatische gegevensuitwisseling plaats tussen VDAB en Actiris.

Voor leerlingen zonder rijksregisternummer neemt de trajectbegeleider van het CLW contact op met de VDAB-medewerker via mail: Eva Perron (eva.perron@vdab.be), met in cc: Stefanie Ronsmans (stefanie.ronsmans@vdab.be

Als de leerling mag ingeschreven worden, maakt de VDAB-medeweker een beperkt dossier op in Mijn Loopbaan en verleent inzagerechten aan de onderwijsverstrekker.

Een leerling is bij de VDAB inschrijfbaar als:

  • Opleidingscyclus + tewerkstelling is gestart vóór 18 jaar: de leerling kan ingeschreven worden en er is geen arbeidskaart nodig zolang de leerling nog een opleiding volgt.
  • Opleiding gestart ná 18 jaar: de leerling kan ingeschreven worden, maar heeft een arbeidskaart C nodig.

Leerplicht primeert boven verblijfsstatuut. Dat wil zeggen dat een leerplichtige niet-EER-onderdaan kan ingeschreven worden voor deeltijds onderwijs als hij geen geldig verblijf heeft.

 

Jongeren met woonplaats in het Vlaams gewest

De inschrijving moet bij VDAB gebeuren. Als de jongere begeleid wordt door een partner van Actiris in het kader van de maatregel 'alternering', moet de jongere zich ook bij Actiris inschrijven.

Inschrijving van de jongere bij VDAB 

De inschrijving voor leerlingen uit Vlaanderen kan via de VDAB-website of de servicelijn op het nr. 0800 30 700. Zie ook punt inzagerecht '3. Verkrijgen van inzagerecht'

Opmerking: Leerlingen zonder rijksregisternummer gaan langs in de werkwinkel van hun woonplaats.

Inschrijving van de jongeren bij Actiris

De Brusselse onderwijsverstrekkers hebben een partnership-overeenkomst in het kader van rechtstreekse inschrijvingen van leerlingen als werkzoekende. Dit houdt in dat de Brusselse onderwijsverstrekkers zelf hun leerlingen kunnen inschrijven in het IBIS-systeem.  Enkel leerlingen die begeleid worden door een partner die een overeenkomst 'Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig Centrum voor Deeltijds Onderwijs/ Centrum voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen' met Actiris heeft (Groep Intro en JES zijn de twee partners die dergelijke overeenkomst hebben met Actiris), moeten ingeschreven worden.

Voor technische vragen over de inschrijving kan je contact opnemen met Netwerkondersteuning (rpe@actiris.be). Voor andere vragen kan je terecht bij Dienst Partnershipprojecten (htermote@actiris.be).

Jongeren met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die deelnemen aan het project in het Vlaams gewest

De inschrijving moet bij Actiris gebeuren. De leerlingen moeten zich via een Actiris-agentschap inschrijven.

Inschrijving van de jongeren bij Actiris 

De Brusselse leerlingen dienen een door de onderwijsinstelling ingevulde vragenlijst naar het e-mailadres categorie-rpe-nwp@actiris.be te sturen om hun inschrijving verplicht te laten valideren.

Inschrijving van de jongeren bij VDAB

Op basis van de inschrijving bij Actiris, wordt er via automatische gegevensuitwisseling een dossier gecreëerd bij de VDAB en krijgen de scholen toegang tot het dossier van de jongere in Mijn Loopbaan (zie Jongeren met woonplaats in het BHG)

Meerderjarige leerlingen met een bis-nummer

Deze leerlingen moeten volgens dezelfde procedure ingeschreven worden (Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar voor wie toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit nummer is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer).

Wat met jongeren zonder rijksregisternummer?

Actiris kan leerlingen zonder rijksregisternummer enkel inschrijven als ze minderjarig zijn. Zonder rijksregisternummer vindt er geen automatische gegevensuitwisseling plaats tussen VDAB en Actiris.

Voor leerlingen zonder rijksregisternummer neemt de trajectbegeleider van het CLW contact op met de VDAB-medewerker via mail: Eva Perron (eva.perron@vdab.be), met in cc: Stefanie Ronsmans (stefanie.ronsmans@vdab.be

Als de leerling mag ingeschreven worden, maakt de VDAB-medeweker een beperkt dossier op in Mijn Loopbaan en verleent inzagerechten aan de onderwijsverstrekker.

Een leerling is bij de VDAB inschrijfbaar als:

  • Opleidingscyclus + tewerkstelling is gestart vóór 18 jaar: de leerling kan ingeschreven worden en er is geen arbeidskaart nodig zolang de leerling nog een opleiding volgt.
  • Opleiding gestart ná 18 jaar: de leerling kan ingeschreven worden, maar heeft een arbeidskaart C nodig.

Leerplicht primeert boven verblijfsstatuut. Dat wil zeggen dat een leerplichtige niet-EER-onderdaan kan ingeschreven worden voor deeltijds onderwijs als hij geen geldig verblijf heeft.

Verkrijgen van inzagerecht

Inzage in het dossier van de jongere kan omwille van de privacywetgeving enkel als het juiste, ingevulde en ondertekende document inzagerecht aan VDAB bezorgd wordt.

Voor deelname van Brusselse jongeren

Voor deelname van Brusselse jongeren aan het project Leren en Werken vult de Brusselse onderwijsverstrekker één van onderstaande formulieren voor inzagerecht in, namelijk:

Dit document bezorg je aan VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel ter attentie van 'Dienst Administratie'.  Mail ook een elektronische versie van het document door naar Eva Perron, eva.perron@vdab.be, met in cc Stefanie Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be.

De organisatoren van de projecten 'IBAL', 'aanloopfase focus vorming' en 'aanloopfase focus werkervaring' krijgen enkel toegang tot het dossier zodra deze effectief betrokken worden in het traject van de leerling.

LET OP: Zodra duidelijk is bij welke organisator(en) de leerling een actie zal starten, vraagt de trajectbegeleider Leren en werken inzagerecht aan de VDAB voor de betrokken organisator(en) via mail. Als de organisator al vermeld werd op één van bovenstaande aanvraagformulieren, volstaat een mail naar Eva Perron,  eva.perron@vdab.be (met in cc Stefanie Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be).
 

Voor deelname van jongeren uit het Vlaams Gewest

Voor deelname van jongeren uit het Vlaams Gewest vult de Brusselse onderwijsverstrekker één van onderstaande formulieren voor inzagerecht in, namelijk:

Deze documenten bezorg je aan het VDAB-kantoor waar de inzagerechten aangevraagd en verleend worden. Voor concrete afspraken verwijzen we naar de betrokken medewerkers van VDAB in de regio.

De leerling beëindigt de opleiding

Jongeren met woonplaats in BHG

Actiris

De leerling die zijn opleiding beëindigt of onderbreekt, kan zich enkel in een Actiris-agentschap (her)inschrijven op voorwaarde dat hij een geldige verblijfsvergunning (of indien nodig bijhorende arbeidsvergunning) heeft. De leerling gaat naar een Actiris-agentschap en brengt op dat moment het volledig ingevulde document 'Attest einde studies' mee.

VDAB 

Wanneer de jongere stopt met Deeltijds Leren en Werken/Duaal leren, zet de trajectbegeleider Leren en Werken de projectlijn op 'Beëindigd'. Aangezien de Brusselse jongere begeleid wordt door Actiris, zet de trajectbegeleider Leren en Werken het begeleidingstraject bij VDAB op 'volledig stopgezet'.

Jongeren met woonplaats in het Vlaams gewest

VDAB

Wanneer de jongere stopt met Deeltijds Leren en Werken/Duaal Leren zet de trajectbegeleider Leren en Werken de projectlijn op beëindigd.

  • Als de jongere werkt, zet de trajectbegeleider Leren en Werken het begeleidingstraject op 'volledig stopgezet'.
  • Is de jongere nog werkzoekend, zet de trajectbegeleider het begeleidingstraject opnieuw op 'aangevraagd' met als uitvoerder de VDAB, op naam van Véronique De Vuyst. Als de Brusselse onderwijsverstrekker contacten heeft met VDAB-Werkwinkel van de woonplaats van de jongere, kan hier ook meteen de naam van de overeenkomstige VDAB-bemiddelaar worden aangegeven.

Het begeleidingstraject wordt toegewezen aan een VDAB-bemiddelaar in de woonplaats van de jongere. Deze zet de bemiddeling van de jongere verder.