Samen sterk voor lokaal werk!

Lokale besturen zijn belangrijke partners voor VDAB omdat ze inzicht in en voeling met bij uitstek lokale thema's, zoals huisvesting, werkgelegenheid en welzijn, die allemaal nauw verweven zijn met uitdagingen op gebied van arbeidsmarkt en werk. Lees hier wat een samenwerking betekent en bij wie je terecht kan.

Wat betekent een samenwerking concreet?

Wat houdt een samenwerking van VDAB met een centrumstad of een cluster van lokale besturen in?

Bekijk onderstaande getuigenis over onze samenwerking met de stad Sint-Niklaas:

 

Gedelegeerd bestuurder VDAB Wim Adriaens:

“We willen breder kijken naar de arbeidsmarkt en veel meer mensen op beroepsactieve leeftijd bereiken dan de louter werkzoekenden. Dat is een omvangrijke opdracht die we niet alleen kunnen en ook niet alleen willen doen. Daarvoor willen we beroep doen op sterke partners zoals de lokale besturen. Want door hun lokale betrokkenheid staan ze dicht bij de mensen en hebben een breder beeld op de situaties en drempels waar mensen op botsen op weg naar de arbeidsmarkt. We rekenen sterk op deze samenwerking om ook de lokale gevoeligheden goed te kunnen vatten.”

Meer weten?

> Bekijk de volledige opname van het webinar 'VDAB en lokale besturen, samen sterk voor werk!' 

De voordelen

  • minder wildgroei van lokale projecten, maar projecten die gelinkt zijn aan geprioriteerde gezamenlijke doelstellingen 

  • SMART-geformuleerde acties die resultaat transparant maken

  • een versnelde uitbouw  en een transparanter eco-systeem van actoren met expertise in aanbod naar specifieke doelgroepen in functie van toekomstige projectideeën

  • een sterkere connectie met Europese fondsen, ESF, Interreg.. e.a financieringsmogelijkheden om samen afgesproken acties mogelijk te maken

  • een efficiëntere inzet van Vlaamse en Lokale middelen om gezamenlijke doelstellingen te realiseren voor complexe arbeidsmarktuitdagingen

  • een snellere implementatie van beleidsmatige vernieuwingen bvb. activeringsinstrumenten, snellere landing van aanpassingen aan reglementeringen naar het lokale terrein

Lokale besturen aan het woord

Schepen Bavo Anciaux van Willebroek:

"Door beter en nauwer samen te werken willen we een betere matching creëren tussen onze werkzoekenden en onze lokale ondernemers. Het is onze ambitie om deze lokale opportuniteiten duidelijk in beeld te krijgen. Samen met VDAB willen we via (mobiele) opleidingen de werkzoekenden klaarstomen om de lokale vacatures in te vullen. Of met andere woorden: opleiding als het vaccin voor de arbeidsmarkt.”

Hilde De Graeve – voorzitter Welzijnsband Meetjesland:

“Wij willen met de lokale besturen in het Meetjesland inzetten op een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van lokale partners en met beleidsdomeinen op maat van de lokale realiteit. Met deze samenwerkingsovereenkomst beogen we een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie en geven we vorm aan een welzijnsgericht activeringsbeleid”. 
 

Het Vlaams Regeerakoord en de beleidsnota WSE

Het Vlaams Regeerakkoord

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt als doel om de volgende jaren te evolueren naar een werkzaamheidsgraad van 80% en stelt een versterkte samenwerking met de lokale besturen voorop als een hefboom in het realiseren van de centrale ambitie om de Vlaamse werkzaamheidsgraad te verhogen naar 80%.

De beleidsnota Werk en Sociale Economie:

(p.18): “Daarnaast investeren we ook in stevige, duurzame en positieve partnerschappen op het terrein. VDAB gaat als regisseur actief en helder aan de slag om lokale besturen sterker te betrekken om met ons de werkzaamheidsgraad te verhogen. Samen met hen bouwen we activeringsnetwerken uit die bijdragen de drempels om aan het werk te gaan (in zorg, welzijn, onderwijs, integratie, ....) uit de weg te ruimen en loopbaankansen te creëren ook voor wie verder van de arbeidsmarkt staat”.


(p.32): “We versterken de samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen met het oog op een bredere activering van werkzoekenden, leefloongerechtigden en andere niet-beroepsactieven. De bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de VDAB en de (geclusterde) lokale besturen worden verder uitgerold, en waar mogelijk uitgebreid en geconcretiseerd in een (boven)lokaal actieplan. Er worden concrete doelstellingen en engagementen in opgenomen, het kan immers geen vrijblijvende samenwerking zijn.”

Beleidsrapportages 'Samenwerking VDAB & lokale besturen'

Beleidsrapportage 2023

 

De rapportage 2023 bevat een kwantitatieve evolutie van een aantal indicatoren die binnen de samenwerkingsovereenkomsten worden opgevolgd. De rapportage is opgemaakt als benchmark voor de 13 Vlaamse centrumsteden. De data zijn eveneens beschikbaar op niveau van de regiegebieden sociale economie en werk. 

Daarnaast worden tal van kwalitatieve praktijken opgelijst die inspiratie bieden voor het werkjaar 2024. Aanvullend werden ter gelegenheid van de werkgelegenheidsconferentie 13-6-2024 goede praktijken verzameld die beschikbaar zijn op ‘Samen en Lokaal voor Werk’ van Vlaanderen.be.


Beleidsrapportage 2022

 

De rapportage 2022 vormt het sluitstuk van het werkingskader ‘Versterkte samenwerking VDAB en Lokale Besturen 2020-2025’. Dit kader werd voorjaar 2020 doorgesproken met de sociale partners, VVSG en de leden van de Centrale Werkgroep Lokale Besturen.

Bevraging lokale besturen door VDAB

VDAB organiseerde naar aanleiding van de werkgelegenheidsconferentie van februari-april 2023 een bevraging bij lokale besturen.

De resultaten van de bevraging (juni 2023) geven input en suggesties voor

  • de verdere uitwerking van acties en ondersteuning van VDAB naar lokale besturen
  • voor de activering van niet-beroepsactieve personen
  • voor de samenwerkingsovereenkomsten in brede zin.

VDAB maakte van de gelegenheid ook gebruik om feedback te geven op een aantal terugkerende bezorgdheden en/of suggesties van lokale besturen. Daarnaast geven VDAB-bemiddelaars aan hoe zij de samenwerking met de OCMW's ervaren.

Hierbij vind je het rapport van de bevraging: