Voor sociale economie-initiatieven: arbeidsmatige activiteiten sociale economie (AMA WSE)(AMA SEC)

Op deze pagina vinden sociale economie-initiatieven de info over arbeidsmatige activiteiten sociale economie (AMA WSE)(AMA SEC).Wat is het?

AMA sociale economie is een traject voor klanten die omwille van randfactoren MMPPS-problematiek niet kunnen deelnemen aan het regulier arbeidscircuit of in de sociale economie (maatwerk of LDE). AMA sociale economie biedt begeleide activiteiten aan op een werkvloer in de sociale economie. Op deze manier kan de werkzoekende opnieuw aansluiting vinden met een werkvloer en de context. 

Aangezien de klant geen inkomen genereert uit arbeid binnen deze werkvorm, is de deelname aan AMA sociale economie gericht op een zo kort mogelijk traject. Bijkomend worden er geen rechten opgebouwd en wordt de uitkering van RVA-gerechtigden niet gefixeerd. Daarom zetten we in AMA sociale economie maximaal in op doorstroom naar betaald werk, zodra de klant hier klaar voor is. 

Doelgroep

 • Personen met een werkloosheidsuitkering (RVA)
 • Personen met een beroepsinschakelingsuitkering (BIU)
 • Personen met een beschermingsuitkering
 • Niet werkende werkzoekende
 • Leefloongerechtigde (OCMW)
 • Personen met een tegemoetkoming van het FOD
 • RIZIV klanten 
 • Klanten zonder uitkering

Onderscheid AMA sociale economie - AMA welzijn

Er is een onderscheid tussen AMA sociale economie en AMA welzijn. AMA welzijn creëert een aanbod voor personen met een advies welzijn. De klanten van AMA welzijn zijn niet toeleidbaar naar de arbeidsmarkt. 

AMA sociale economie:

 • Bemiddelingsadvies AMA sociale economie 
 • Jaarlijkse opvolging met inschatting van criteria voor deelname
 • Een werkvloer die verbonden is aan een maatwerkbedrijf of een partner van een maatwerkbedrijf. 
 • Gericht op betaald werk
 • Vanuit Departement werk en sociale economie
   

AMA welzijn:

 • Bemiddelingsadvies welzijn
 • Jaarlijkse opvolging
 • Kan op dezelfde werkvloer als AMA sociale economie georganiseerd worden. 
 • Gericht op participatie in de maatschappij, voorkomen van sociaal isolement
 • Vanuit Departement welzijn, volksgezondheid en gezin

Toeleiding door VDAB

 • De werkzoekende die wil starten met AMA sociale economie heeft eerst een bemiddelingsadvies 'AMA sociale economie' van VDAB nodig.
 • De werkzoekende is in persoonlijke dienstverlening en heeft een bemiddelaar die het traject opvolgt.
 • Zodra de werkzoekende start, maakt de bemiddelaar een service aan in het dossier van de werkzoekende.
 • Deze gegevens worden gerapporteerd aan DWSE.

Registraties

Wat moet je als AMA WSE-initiatief registreren zodra een kandidaat start?

Voor VDAB

 • Toestemming voor toegang vertrouwelijk luik
 • Toelating onbezoldigde stage (enkel voor RVA-klanten)
 • Opladen POP in vertrouwelijk luik 

Voor DWSE

 • Begeleidingsovereenkomst
 • Opladen POP (bij VDAB)
 • Dimona without DmfA
 • Verzekeringen

Belangrijk!

 • Om subsidies van DWSE te ontvangen, is het belangrijk dat:
  • het AMA WSE-initiatief een begeleidingsovereenkomst opmaakt,
  • het doorgeven van het kwartaaloverzicht door het AMA WSE-initiatief wordt doorgegeven
  • het bemiddelingsadvies (AMA sociale economie) én een service in het VDAB-dossier in orde zijn
 • Het AMA WSE-initiatief moet uiterlijk 30 dagen na de start van de deelnemer de begeleidingsovereenkomst doorgeven aan DWSE.
 • Elk kwartaal bezorgt het AMA WSE-initiatief een overzicht van de lopende en stopgezette begeleidingen.
 • Uiterlijk 30 dagen na het einde van de deelname bezorgt het AMA WSE-initiatief de gegevens aan DWSE volgens de voorziene procedure. DWSE controleert deze gegevens van het AMA WSE-initiatief onder andere aan de hand van de gegevens die VDAB hen bezorgt.
 • VDAB is verantwoordelijk om de werkzoekenden die bezig zijn door te geven.

Vertrouwelijk luik

Om de POP op te kunnen laden in het dossier van de deelnemer, via vertrouwelijk luik, moet je een login hebben voor het Vertrouwelijk luik (1 maal) én telkens voor elke deelnemer afzonderlijk toegang vragen tot het individuele dossier. 

Hoe krijg je een login voor het Vertrouwelijk luik?

Dat lees je bij hoe krijg je toegang tot Vertrouwelijk luik? 

Hoe vraag je toegang tot het individuele dossier?

 1. Je mailt het ingevulde en door de deelnemer ondertekende en ingescande 'Formulier - Kennisgeving individueel dossier vertrouwelijk luik' naar tewerkstelling@vdab.be met als onderwerp in de mail 'Toegang vertrouwelijk luik AMA sociale economie'.
  Vergeet niet om de naam en adres van het AMA-initiatief waarvoor je toestemming vraagt, aan te geven bij 'naam en adres organisatie'. Formulier - Kennisgeving individueel dossier vertrouwelijk luik (update 20 okt 2022) (57.79 KB)
 2. Zodra je toestemming krijgt van de backoffice tewerkstelling, laad je de POP op in het vertrouwelijk luik via 'Vertrouwelijk luik'.

Je vindt de toepassing 'Vertrouwelijk luik' door in te loggen op de homepagina van Extranet.

Bij een personeelswissel omwille van ander takenpakket, uitdiensttreding, pensionering,... kan je andere contactpersonen/gebruikers aanduiden voor de bestaande toegangen tot individuele dossiers in het vertrouwelijk luik. Je maakt hiervoor gebruik van dit formulier:

Formulier - Toegang vertrouwelijk luik bij overdracht dossier(s) (nieuw okt 2022) (50.14 KB)

Toelating onbezoldigde activiteit of stage

Voor klanten die een uitkering van de mutualiteit ontvangen

Vóór een RIZIV-klant kan starten in AMA sociale economie, moet hij toelating aanvragen bij de adviserend arts van de mutualiteit met het formulier 'Actie op de Werkvloer - AMA' en binnen de maand na de start een 'Verklaring van uitoefening van een onbezoldigde activiteit' versturen naar de mutualiteit.

Meer over formulier 'Actie op de werkvloer - AMA' en 'Verklaring uitoefening van een onbezoldigde activiteit' >

Voor klanten die een werkloosheidsuitkering van RVA ontvangen

Vooraleer een werkzoekende kan starten in AMA sociale economie, moet het AMA-initiatief een toelating tot het verrichten van een onbezoldigde stage arbeidszorg aanvragen bij VDAB.

De RVA-uitkeringsgerechtigde:

 • kan de activiteit verrichten met behoud van de uitkeringen
 • vermeldt deze activiteit niet op zijn controlekaart
 • moet geen aanwezigheidsattest (C98) bij zijn controlekaart voegen
 • moet geen attest einde opleiding (C91) afleveren aan zijn uitbetalingsinstelling

Hoelang is een toelating geldig?

Een toelating tot onbezoldigde stage is 1 jaar geldig. Na dit jaar kan een verlenging aangevraagd worden als AMA sociale economie nog steeds de best passende stap is in het traject.

Een toelating van 1 jaar betekent niet dat de werkzoekende in dat jaar enkel onbezoldigde stages mag doen. De medewerker kan op elk moment beslissen om opnieuw stappen te zetten naar betaald werk (ook al loopt nog een toelating voor onbezoldigde stages).

Je hoeft in dit geval niets te doen. Een vervroegde einddatum op deze toelating laten zetten is niet nodig. 

Waarom een toelating aanvragen?

De werkloosheidsregelementering bepaalt dat je slechts in zeer duidelijk omschreven omstandigheden onbezoldigd actief mag zijn op een werkvloer. Zowel Sociale Inspectie als RVA volgen dit nauwgezet op. De deelnemer dient daardoor een toelating onbezoldigde stage van VDAB in te dienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

VDAB is bevoegd voor het verlenen van deze toelating. VDAB bezorgt aan RVA-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden een document waarin toelating verleend wordt voor het uitvoeren van een onbezoldigde stage met behoud van uitkering. 

VDAB kan enkel een toelating bezorgen aan verplicht ingeschreven werkzoekenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Brusselaars moeten beroep doen op Actiris. Voorlopig heeft Actiris nog geen procedure om deze toelating te bezorgen. 

Hoe een toelating aanvragen voor de deelnemer?

Vul het online aanvraagformulier in > 

 • De behandeling van de aanvraag duurt minimum 5 werkdagen. De aanvraag moet daarom gebeuren: 
  • minimum 5 werkdagen voor de opstart in AMA sociale economie
  • of voor de datum waarop de vorige toelating afloopt

VDAB checkt of aan alle voorwaarden voldaan is en:

 • stuurt het document ‘toelating tot onbezoldigde stage’ op naar de woonplaats van de medewerker 
 • registreert in Mijn Loopbaan (een boftwm-lijn / ATTAZI-lijn) de informatie wanneer de toelating verzonden werd of de motivering waarom geen toelating kon opgemaakt worden 
 • laadt de toelating op in Mijn Loopbaan, onder flap begeleiding/traject/documenten
   

Belangrijk! 
VDAB stuurt deze toelating door via mail naar de deelnemer. Mits toestemming van de deelnemer kan de toelating ook naar het initiatief doorgemaild worden.

Wat moet de AMA WSE-deelnemer doen met deze toelating?

De AMA WSE-deelnemer moet bij aanwezigheid op een werkvloer altijd in bezit zijn van de stempelkaart én de toelating tot onbezoldigde stage. De medewerker bezorgt jaarlijks zijn stempelkaart met een kopie van de toelating aan de uitbetalingsinstelling.

AMA sociale economie en de RVA-uitkering

Tijdens AMA sociale economie  behoudt de AMA WSE-deelnemer de RVA-uitkering zolang deze aan alle voorwaarden voldoet. Dit hangt onder andere af van de gezinstoestand, het soort uitkering, het tijdig inleveren van de juiste documenten ... De uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) kan de deelnemer hierover informeren

De AMA WSE-deelnemer

Een AMA WSE-deelnemer die over een bemiddelingsadvies AMA sociale economie beschikt, moet geen werkzoekgedrag aantonen. De werkzoekende krijgt ook geen vacatures toegestuurd waar hij op moet ingaan. 

Als de AMA SE-medewerker opnieuw stappen wil zetten naar betaald werk, dan neemt de medewerker met het AMA -initiatief contact op met de bemiddelaar. Als er wordt ingeschat dat de werkzoekende de stap naar werk kan zetten, wijzigt de status naar 'inzetbaar op de arbeidsmarkt'. De werkzoekende krijgt daarop opnieuw vacatures toegestuurd. 

Deelnemer moet:
 • ingeschreven zijn bij VDAB
 • de toelating onbezoldigde stage bezorgen aan de uitbetalingsinstelling 
 • ingaan op afspraken van VDAB
 • handelen volgens de gemaakte afspraken bij aanvang van AMA sociale economie
De deelnemer moet NIET: 
 • actief op zoek gaan naar werk 

Hij is ook niet opgenomen in de automatische vacature matching (niet inzetbaar).

Degressiviteit van de RVA-uitkering 

AMA sociale economie schort de degressiviteit van de RVA-uitkering niet op. De uitkering blijft dalen tijdens AMA sociale economie.

Begeleiden van deelnemer door AMA WSE-initiatief

De begeleiding houdt voor het maatwerkbedrijf en de organisaties die werken in het samenwerkingsverband, vermeld in artikel 49/5, §1, 2°, al de volgende opdrachten in: 

 • Een intake- en oriënteringsgesprek houden met kandidaat-deelnemers;
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opmaken, opvolgen en bijsturen in  dialoog met de deelnemers aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale  economie dat tot doel heeft de competenties van de deelnemers op te  volgen en te ontwikkelen; 
 • Het persoonlijk ontwikkelingsplan en ook elke wijziging ervan registreren in de databank die de VDAB daarvoor beheert. De VDAB kan het persoonlijk ontwikkelingsplan raadplegen met het oog op het toezicht op  de deelname, vermeld in artikel 49/3, eerste lid; 
 • Passende activiteiten op een werkpost zoeken die het mogelijk maken om  arbeidsmarkt- en beroepsgerichte competenties te observeren, te  versterken en bij te sturen; 
 • De deelnemers begeleiden bij de start op de werkpost en hen tijdens de  duur van de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie periodiek  opvolgen (periodieke evaluatiemomenten); 
 • De rol van aanspreekpunt vervullen bij de arbeidsmatige activiteiten in de  sociale economie voor de deelnemers en voor de VDAB; 
 • Opleidingen of competentieversterkende acties organiseren die de  deelnemers versterken in hun deelname aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, in het omgaan met de medische, mentale,  psychische, psychiatrische of sociale problematieken, de opbouw van generieke competenties die toelaten om optimaal te participeren en  verdere stappen naar betaald werk te kunnen zetten; 
 • Via de sociale dienst van het maatwerkbedrijf de deelnemers voorzien van ondersteuning op andere levensdomeinen, en als dat nodig is, de brug  slaan naar reguliere zorg en welzijnsvoorzieningen. 
 • Een begeleiding op maat in functie van zoveel mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt of collectief maatwerk of de lokale diensteneconomie. 
 • Minimaal jaarlijks formeel evalueren of de arbeidsmatige activiteiten in de  sociale economie passend zijn voor de deelnemers, in dialoog met de  deelnemers en met de VDAB; 

Bron: BVR- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het  besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot  uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en  het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018  houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de  activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten)

Afwezigheden AMA sociale economie

Als de deelnemer afwezig is binnen AMA sociale economie, moet hiervoor een geldige reden zijn. Houdt de deelnemer zich niet aan deze afspraak, dan moet het AMA WSE- initiatief de VDAB/GTB-bemiddelaar hierover informeren. De bemiddelaar houdt ook zelf contact met het AMA WSE-initiatief en checkt of de werkzoekende zich houdt aan deze afspraak. 

Deelnemer stopt in AMA WSE

Je signaleert dit zo snel mogelijk aan VDAB/GTB.

Deelnemer kan aan de slag gaan in een betaalde functie

Je signaleert dit zo snel mogelijk aan VDAB/GTB.

Begeleiden van AMA SE-medewerker door VDAB

VDAB houdt toezicht op de deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie via minimaal een jaarlijkse opvolging van de elementen, vermeld in artikel 49/1, tweede lid en ondersteunt zoveel mogelijk doorstroom  naar de reguliere arbeidsmarkt of collectief maatwerk of de lokale diensteneconomie en dat via aangepaste beschikbaarheid (zowel passief als zo maximaal mogelijk actief).

Bron: BVR- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het  besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot  uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en  het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018  houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.

Meer info

In deze presentatie vind je meer info.

Contact

Voor vragen rond doelgroep/begeleiding

VDAB 

Contacteer de expert lokale en sociale economie uit jouw provincie >

GTB

Voor vragen rond subsidies/contingenten

DWSE

Check https://www.socialeeconomie.be/arbeidsmatige-activiteiten-de-sociale-economie-ama-wse

Of mail naar amawse@vlaanderen.be