Adviesbevoegdheid indicering door partners

Voor de indicering wil VDAB, met behulp van VVSG, een samenwerking tot stand brengen waarbij specifieke partners dienstverleners (o.a. OCMW & CAD De Werklijn) de kans krijgen om VDAB te ondersteunen bij het indiceren van personen met een arbeidsbeperking. Dit met behulp van het indiceringsinstrument op basis van ICF.Uitvoering indicering en adviesbevoegdheid

 • De indicering gebeurt door VDAB of een door VDAB aangewezen dienstverlener.
 • De aangewezen dienstverleners brengen enkel een advies van indicering uit aan VDAB.
 • De VDAB, team Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (expert team TOM) beslist en kent adviezen toe met een bijhorend werkondersteuningspakket.
 • Het is ook VDAB die de evaluaties van de doelgroepwerknemers op de werkvloer uitvoert.

 

Belangrijk: Zoals in de samenwerkingsovereenkomst aangegeven, geldt de adviesbevoegdheid enkel voor de indicering in het kader van collectief maatwerk en lokale diensteneconomie en niet voor onder meer de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), Arbeidszorg, Advies welzijn enz.

Welke organisaties mogen indiceren en onder welke voorwaarden?

 • Een beperkt aantal gespecialiseerde dienstverleners die, in het kader van hun taak als trajectbegeleidingsdienst voor werkzoekenden, gratis en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst, adviezen tot indicering arbeidsbeperking afleveren.
 • De gespecialiseerde dienstverleners die in aanmerking komen, zijn:
  • OCMW’s + Samenwerkingsverbanden van OCMW’s
  • CAD De Werklijn
  • GTB
 • Om adviezen tot indicering arbeidsbeperking te kunnen afleveren, moet jouw organisatie voldoen aan het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.
 • Jouw organisatie kiest om zelf om zich al dan niet kandidaat te stellen voor een samenwerking in het kader van indicering. Deze samenwerking is niet verplicht. 
 • Als jouw organisatie zich kandidaat stelt, en je medewerker slaagt voor de proeven, verwacht VDAB wel een engagement.
 • Jouw organisatie kan de indicering doen voor de klanten in haar portefeuille, maar er worden geen objectieven bepaald, geen contingenten vastgelegd, noch staat hier een financiële vergoeding tegenover.

In de 'Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie' staan alle bepalingen nader opgesomd. 
 

Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie (juni 2022) (65.4 KB)

 

Hoe stelt jouw organisatie zich kandidaat?

Je doet dat via een digitaal ingevulde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst die je ons per mail bezorgt.

Je volgt hierbij volgende stappen:

 1. Je downloadt de 'Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie'.  Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie (juni 2022) (65.4 KB)
 2. Je vult de  samenwerkingsovereenkomst digitaal in. 
 3. Je slaat de digitaal ingevulde samenwerkingsovereenkomst op als pdf (zie Handleiding elektronisch handtekenen). Handleiding digitaal/elektronisch handtekenen met eID (1.29 MB)
 4. Een bevoegd persoon van jouw organisatie ondertekent de ingevulde samenwerkingsovereenkomst met de gekwalificeerde elektronische handtekening (zie Handleiding elektronisch handtekenen).
 5. Handleiding digitaal/elektronisch handtekenen met eID (1.29 MB)
 6. Je mailt de digitaal ingevulde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst

Toegang vertrouwelijk luik in kader van adviesbevoegdheid indicering

Om toegang te krijgen tot het Vertrouwelijk Luik van de klant in het kader van de adviesbevoegdheid indicering voor partners van VDAB heeft de gecertificeerde indiceerder zowel een algemene toegang tot het Vertrouwelijk Luik nodig (in ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ (MLP)), als een individuele toegang nodig (met toestemming van de klant), tot het Vertrouwelijk Luik van de klant (in ‘Mijn Loopbaan voor Burgers (MLB)).

Algemene toegang tot het vertrouwelijk luik

Hoe algemene toegang krijgt, lees je bij: 'Enkel toegang tot het Vertrouwelijk luik’: het online formulier verwerkersovereenkomst invullen, voor elke gebruiker een gebruikersprofiel aanmaken in Toegangsbeheer en voor elke gebruiker het online formulier Gebruiker MLP invullen (als samenwerking/project geef je 'adviesbevoegdheid indicering' op).

Het attest van erkenning door departement Welzijn en Volksgezondheid is niet nodig.

Individuele toegang (met toestemming van de klant) tot het vertrouwelijk luik

Elke individuele klant/werkzoekende vult een kennisgeving in om de indiceerder toegang te geven tot het vertrouwelijk luik in het individueel klantendossier.  

Hiervoor moet de indiceerder: 

 1. samen met de klant/werkzoekende het 'Formulier - Kennisgeving individueel dossier vertrouwelijk luik' invullen: Formulier - Kennisgeving individueel dossier vertrouwelijk luik (update 20 okt 2022) (57.79 KB)
 2. het ingevulde formulier mailen naar: tewerkstelling@vdab.be. Team tewerkstelling zorgt ervoor dat de toegang in orde komt 

Bij een personeelswissel omwille van ander takenpakket, uitdiensttreding, pensionering,... kan je andere contactpersonen/gebruikers aanduiden voor de bestaande toegangen tot individuele dossiers in het vertrouwelijk luik. Je maakt hiervoor gebruik van dit formulier:

Formulier - Toegang vertrouwelijk luik bij overdracht dossier(s) (nieuw okt 2022) (50.14 KB)

 

ICF-Opleidingstraject gecertificeerd indiceerder

Het ICF-opleidingstraject voor gecertificeerd indiceerder bestaat uit volgende opleidingsmodules:

 1. ‘Personen met een arbeidsbeperking (Pmab)’ - dag 1
 2. ‘Het gebruik van het ICF-instrument’- dag 1: basis 
 3. ‘Het gebruik van het ICF-instrument’- dag 2: verdieping
 4. Slagen op de test ‘Pmab’ en de test ‘ICF’ om het mandaat tot indiceren te krijgen 
 5. Deelnemen aan de (verplichte) coaching georganiseerd door VDAB

Inschrijven?

> Schrijf je hier in voor ICF-opleiding

Meer info?

Mail naar icf@vdab.be

Op deze pagina