Adviesbevoegdheid indicering door partners

Voor de indicering wil VDAB, met behulp van VVSG, een samenwerking tot stand brengen waarbij specifieke partners dienstverleners (o.a. OCMW & CAD De Werklijn) de kans krijgen om VDAB te ondersteunen bij het indiceren van personen met een arbeidsbeperking. Dit met behulp van het indiceringsinstrument op basis van ICF.

 Uitvoering indicering en adviesbevoegdheid

 • De indicering gebeurt door VDAB of een door VDAB aangewezen dienstverlener.
 • De aangewezen dienstverleners brengen enkel een advies van indicering uit aan VDAB.
 • De VDAB, team Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (expert team TOM) beslist en kent adviezen toe met een bijhorend werkondersteuningspakket.
 • Het is ook VDAB die de evaluaties van de doelgroepwerknemers op de werkvloer uitvoert.

Belangrijk: Zoals in de samenwerkingsovereenkomst aangegeven, geldt de adviesbevoegdheid enkel voor de indicering in het kader van collectief maatwerk en lokale diensteneconomie en niet voor onder meer de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), Arbeidszorg, Advies welzijn enz.

Welke organisaties mogen indiceren en onder welke voorwaarden?

 • Een beperkt aantal gespecialiseerde dienstverleners die, in het kader van hun taak als trajectbegeleidingsdienst voor werkzoekenden, gratis en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst, adviezen tot indicering arbeidsbeperking afleveren.
 • De gespecialiseerde dienstverleners die in aanmerking komen, zijn:
  • OCMW’s + Samenwerkingsverbanden van OCMW’s
  • CAD De Werklijn
  • GTB
 • Jouw organisatie kiest om zelf om zich al dan niet kandidaat te stellen voor een samenwerking in het kader van indicering. Deze samenwerking is niet verplicht. 
 • Als jouw organisatie zich kandidaat stelt, en je medewerker slaagt voor de proeven, verwacht VDAB wel een engagement.
 • Jouw organisatie kan de indicering doen voor de klanten in haar portefeuille, maar er worden geen objectieven bepaald, geen contingenten vastgelegd, noch staat hier een financiële vergoeding tegenover.

In de 'Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering in het kader van het decreet collectief maatwerk en decreet lokale diensteneconomie' staan alle bepalingen nader opgesomd.
 

 

Hoe stelt jouw organisatie zich kandidaat?

 1. Een bevoegd persoon van jouw organisatie ondertekent de elektronisch ingevulde ‘Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering in het kader van collectief maatwerk en Lokale diensteneconomie’ elektronisch in. (na downloaden is het bestand elektronisch invulbaar)
 2. Je brengt het ‘Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding (MKTB)’ voor jouw organisatie in orde
 3. Je mailt de nodige documenten naar ICF@vdab.be met in kopie het mailadres van je regionale contactpersoon Sociale economie bij VDAB.

Het dossier voor de kandidaat-stelling moet de volgende documenten bevatten:

 • Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering: gelieve de documenten volledig elektronisch in te vullen  
 • kandidaten die reeds beschikken over een MKTB: kopie van het mandaat
 • kandidaten die nog niet beschikken over het vereiste mandaat: de nodige gegevens waaruit blijkt dat het aanvraagdossier tot het bekomen van het MKTB werd ingediend 

Toegang vertrouwelijk luik in kader van adviesbevoegdheid indicering

Om toegang te krijgen tot het Vertrouwelijk Luik van de klant in het kader van de adviesbevoegdheid indicering voor partners van VDAB heeft de gecertificeerde indiceerder zowel een algemene toegang tot het Vertrouwelijk Luik nodig (in ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ (MLP)), als een individuele toegang nodig (met toestemming van de klant), tot het Vertrouwelijk Luik van de klant (in ‘Mijn Loopbaan voor Burgers (MLB)).

Algemene toegang tot het vertrouwelijk luik

Zie ‘Enkel toegang tot het "Vertrouwelijk luik" (vb casemanagerszorg, arts, psycholoog, gespecialiseerd centrum in het kader van maatwerk,...)’: bezorg de verwerkingsovereenkomst en organisatiefiche aan gebruikersbeheer@vdab.be

 • organisatiefiche: als project geef je ‘adviesbevoegdheid indicering’ op
 • het attest van erkenning door departement Welzijn en Volksgezondheid is niet nodig
   

Individuele toegang (met toestemming van de klant) tot het vertrouwelijk luik

De indiceerder moet toestemming krijgen van elke individuele klant/werkzoekende om toegang te krijgen tot het vertrouwelijk luik in het dossier van betreffende klant/werkzoekende.

Hiervoor moet de indiceerder: 

 1. samen met de klant/werkzoekende het formulier - Toestemming tot individueel dossier vertrouwelijk luik
 2. het ingevulde formulier mail je naar: tewerkstelling@vdab.be. Team tewerkstelling zorgt ervoor dat de toegang in orde komt 

ICF-Opleidingstraject gecertificeerd indiceerder

Het ICF-opleidingstraject voor gecertificeerd indiceerder bestaat uit volgende opleidingsmodules:

 1. ‘Personen met een arbeidsbeperking (Pmab)’ - dag 1
 2. ‘Het gebruik van het ICF-instrument’- dag 1: basis 
 3. ‘Het gebruik van het ICF-instrument’- dag 2: verdieping
 4. Slagen op de test ‘Pmab’ en de test ‘ICF’ om het mandaat tot indiceren te krijgen 
 5. Deelnemen aan de (verplichte) coaching georganiseerd door VDAB

Meer info over ICF-opleidingen? Mail naar icf@vdab.be

Bericht aan de volgers
Update 8-04: Formulier - Toestemming tot individueel dossier vertrouwelijk luik is aangepast. Gebruik vanaf nu dit formulier.