Mandaat doorstroombegeleiding

VDAB kent mandaten voor doorstroombegeleiding toe in overeenstemming met het decreet Maatwerk bij collectieve inschakeling en het decreet Lokale diensteneconomie en hun uitvoeringsbesluiten.

Wat houdt dit mandaat in?

VDAB kent mandaten voor doorstroombegeleiding toe in overeenstemming met het decreet Maatwerk bij collectieve inschakeling en het decreet Lokale diensteneconomie en hun uitvoeringsbesluiten.


Volgende 3 stappen gelden:

 1. De eerste stap en voorwaarde in het mogen opnemen van de effectieve doorstroombegeleiding is de erkenning als dienstverlener bij DWSE (label en registratie). Voor de huidige deelnemers geldt een overgangsregeling van twee jaar die afloopt op 1 september 2021. Vanaf 2 september 2021 is dit een vereiste voor elke aanvraag. Een erkenning als dienstverlener bij DWSE is de eerste stap in het mogen opnemen van de effectieve doorstroombegeleiding.
 2. De tweede stap in het mogen opnemen van de effectieve doorstroombegeleiding is het mandaat doorstroombegeleiding verkrijgen bij VDAB. Het mandaat doorstroombegeleiding is een noodzakelijke voorwaarde voor het intekenen op de oproep doorstroombegeleiding van ESF Vlaanderen. Je mag beide tegelijk aanvragen, maar ESF Vlaanderen kent geen opdracht toe zonder dat het mandaat eerst goedgekeurd werd en de projectaanvraag bij ESF Vlaanderen is goedgekeurd. 
  Elk mandaat doorstroombegeleiding moet om de 6 jaar vernieuwd worden.
 3. Dit wil zeggen dat eens het mandaat wordt verleend, de organisatie (als derde stap) een projectvoorstel kan indienen bij ESF Vlaanderen. Wanneer dit projectvoorstel ook wordt goedgekeurd, kan de organisatie van start gaan met de doorstroombegeleidingen en kan VDAB in principe toeleiden. De monitoring van de doorstroombegeleiding gebeurt door ESF Vlaanderen in overleg met VDAB.

Werkwijze met het mandaat

Tijdens de evaluatie van de doelgroepwerknemer op de werkvloer onderzoekt VDAB of er doorstroom naar het reguliere circuit mogelijk is en of het toegekende werkondersteuningspakket nog correct is. Heeft de doelgroepwerknemer geen behoefte meer aan werkondersteunende maatregelen en zijn de kansen op doorstroom voor deze persoon gunstig? Dan geeft VDAB de opdracht aan een gemandateerde partner om de doorstroombegeleiding op te starten. VDAB maakt zelf de keuze voor de toewijzing op basis van nabijheid, kennis met het lokale netwerk en ervaring van de gemandateerde partner (zie wetgeving). De partner krijgt geen contingent, noch garantie dat hij doelgroepwerknemers voor doorstroom toegewezen krijgt. Het is immers niet te voorspellen hoeveel kandidaten er zullen zijn.

Beoordeling van de kansen op doorstroom

Bij de beoordeling van de kansen op doorstroom houdt VDAB rekening met:

 • de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling rekening houdend met de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer
 • de continuïteit van de werking van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling
 • de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling zonder ondersteuning in de regio van de woonplaats van de doelgroepwerknemer

In functie van die beoordeling kan worden beslist om het doorstroomtraject op een latere datum te laten aanvangen.

Doorstroomtraject

Een doorstroomtraject bestaat uit:

 • een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit
 • de organisatie en begeleiding van een of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever, met het oog op een duurzame aanwerving bij deze werkgever

We doen voor deze procedure graag beroep op partners met ervaring. In het bijgevoegde dossier vertaal je daarom deze ervaring zo concreet en zo objectief mogelijk, in functie van een correcte beoordeling van je dossier.

Formele voorwaarden

De formele voorwaarden om een mandaat voor doorstroombegeleiding te verwerven zijn:

 • de onderneming voert een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering
 • de onderneming beschikt over de nodige faciliteiten om de dienstverlening uit te voeren
 • de onderneming toont haar professionele deskundigheid op het vlak van begeleiding van doelgroepwerknemers aan, zijnde:
  • in het kader van Maatwerkdecreet: personen met een arbeidsbeperking (zijnde personen met een arbeidshandicap en/of personen met een psychosociale arbeidsbeperking en/of uiterst kwetsbare personen)
  • in het kader van Decreet Lokale Diensteneconomie: werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die behoefte hebben aan een langdurige periode van begeleiding en competentieversterking ter voorbereiding op een tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit
 • de onderneming heeft aantoonbare resultaten wat betreft de inschakeling van doelgroepwerknemers in het normaal economisch circuit
 • de onderneming heeft een methodische aanpak van de dienstverlening, die voldoet aan de bepalingen van het besluit betreffende de inhoud van het doorstroomtraject

Hoe je kandidaat stellen?

Voorwaarde voor aanvraag van dit mandaat bij VDAB: een erkenning als dienstverlener bij DWSE (label en registratie). Voor je een mandaat aanvraagt, laat je je organisatie dus eerst erkennen als dienstverlener bij DWSE. Voor de huidige deelnemers geldt een overgangsregeling van twee jaar die afloopt op 1 september 2021. Vanaf 2 september 2021 is dit een vereiste voor elke aanvraag.

Als je je kandidaat wil stellen om het mandaat voor doorstroombegeleiding te verwerven, doe je 2 stappen:

 

1) stuur eerst per brief (origineel exemplaar en aangetekend) naar:

VDAB Centrale diensten
Dienst samenwerking
Keizerslaan 11
1000 Brussel
 

en
 

2) scan daarna je je volledig dossier in en mail je het naar mandaatdoorstroom@vdab.be met als titel 'Aanvraag mandaat doorstroombegeleiding'

We streven ernaar om het dossier binnen de 2 maanden te beoordelen.

 

Noot: Indien alle partijen via eID kunnen tekenen, is een papieren versie niet nodig en een digitaal dossier voldoende. Indien niet alle partijen via eID kunnen tekenen is zowel een digitaal dossier als papieren versie nodig.

Documenten

Op deze pagina